Chương trình cam kết cho thuê căn hộ Coco Skyline Resort

Căn Hộ được tham gia Chương Trình Cho Thuê khi đủ các điều kiện sau:
Bên Mua đã thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Căn Hộ và thuế GTGT, các loại Phí và các khoản phải thu theo quy định Hợp Đồng Mua Bán.
Bên Mua ký Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê và ký Giấy bàn giao Căn Hộ cho Bên Bán để đưa Căn Hộ vào Chương Trình Cho Thuê.
“Ngày Bắt Đầu” là ngày mà các điều kiện trên được thỏa mãn.

Quyền lợi tham gia Chương Trình Cho Thuê: Bên Bán cam kết khi Bên Mua tham gia Chương Trình Cho Thuê sẽ được hưởng các quyền lợi về Thu Nhập Cam Kết hoặc Thu Nhập Cho Thuê dưới đây:
Thu Nhập Cam Kết:

– Các Bên tại đây thống nhất rằng, không phụ thuộc vào thực tế kết quả kinh doanh khai thác của Chương Trình Cho Thuê, Bên Bán đảm bảo trong vòng 8 (tám) năm kể từ Ngày Bắt Đầu, thì Bên Mua sẽ: hoặc được nhận một khoản Thu Nhập Cam Kết là 12%/năm (mười hai phần trăm một năm) tính trên Giá Bán Căn Hộ (không bao gồm thuế GTGT) mà Bên Mua đã thực tế thanh toán, hoặc được nhận một khoản Thu Nhập Cam Kết tương ứng 75% (bảy mươi lăm phần trăm) lợi nhuậnsau thuế từ Chương Trình Cho Thuê, tùy thuộc giá trị nào lớn hơn. Mức Thu Nhập Cam Kết này được đảm bảo giá trị theo đồng tiền Việt Nam.

– Để làm rõ Năm Khai Thác được tính là năm dương lịch. Năm Khai Thác đầu tiên của Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cam Kết chỉ bao gồm thời hạn được tính từ Ngày Bắt Đầu cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó, đồng thời Năm Khai Thác cuối cùng của Thời Hạn Bảo Đảm Thu Nhập Cam Kết chỉ được tính từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết Ngày Kết Thúc của Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết (tính theo số ngày, tháng tương ứng đảm bảo đủ thời gian 8 năm của Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết) theo quy định tại Hợp Đồng này. Theo đó, Thu Nhập Cam Kết của năm đầu tiên và năm cuối cùng của Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết được tính theo tỷ lệ tương ứng của số ngày được bao gồm trong Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết này và được quy định chi tiết tại Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê.

– Thời gian Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết:là 8 (tám) năm kể từ Ngày Bắt Đầu.
– Thanh toán Thu Nhập Cam Kết:
(a) Thu Nhập Cam Kết sẽ được Bên Bán thanh toán cho Bên Mua vào 2 (hai) kỳ trong Năm Khai Thác và thời hạn thanh toán thực hiện trong vòng 10 (mười) ngày làm việc tính từ ngày 20/6 hoặc 20/12 hàng năm.
(b) Tạm ứng Thu Nhập Cam Kết kỳ đầu tiên: kể từ Ngày Bắt Đầu, Bên Mua được nhận tạm ứng Thu Nhập Cam Kết kỳ đầu tiên trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trong Thông báo thanh toán tạm ứng Thu Nhập Cam Kết (vào ngày 20/6 hoặc 20/12 của Năm Khai Thác đầu tiên tùy theo thời điểm nào đến trước).
(c) Thu Nhập Cam Kết Tạm Tính và các kỳ thanh toán tiếp theo: các Năm Khai Thác tiếp theo kể từ Năm Khai Thác đầu tiên, Thu Nhập Cam Kết của Bên Mua sẽ được Bên Bán tạm tính và thanh toán thành 2 (hai) kỳ trong Năm Khai Thác theo thời hạn
nói tại Mục (a) nêu trên. Mức Thu Nhập Cam Kết chính thức sẽ được Bên Bán tính toán, đối chiếu và xác định căn cứ theosố liệu chốt vào ngày 31/12 hàng năm (khi kết thúc năm tài chính). Theo đó, các khoản chênh lệch Thu Nhập Cam Kết Tạm Tính của kỳ thanh toán trước đó sẽ được Bên Bánbù trừ (tăng hoặc giảm nếu có) vào Thu Nhập Cam Kết Tạm Tính của Bên Muavào kỳ thanh toán tiếp theo.
Thu Nhập Cho Thuê:
(i) Sau khi kết thúc Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết, kể từ năm thứ 9(chín) trở đi Bên Mua được nhận một khoản Thu Nhập Cho Thuê tương ứng80 (tám mươi phần trăm) lợi nhuận sau thuế từ Chương Trình Cho Thuê sau khi đã khấu trừ toàn bộ chi phí quản lý, vận hành, cho thuê Căn Hộ trong đó bao gồm cả chi phí chi trả cho các trang thiết bị, nội thất, tiện nghi…để căn hộ đủ tiêu chuẩn cho thuê.Quy định chi tiết về Thu Nhập Cho Thuê này được thể hiện tại Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê.
(ii) Thời gian nhận Thu Nhập Cho Thuê: tối thiểu là 12 (mười hai) năm kể từ ngày kết thúc Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết hoặc dài hơn tùy thuộc vào thỏa thuận của Các Bên.
(iii) Thanh toán Thu Nhập Cho Thuê:
(a) Tạm ứng Thu Nhập Cho Thuê kỳ đầu tiên: sau ngày kết thúc Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết, Bên Mua được nhận tạm ứng Thu Nhập Cho Thuê kỳ đầu tiên trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trong Thông báo tạm ứng Thu Nhập Cho Thuê (vào ngày 20/6 hoặc 20/12 của Năm Khai Thác đầu tiên tùy theo thời điểm nào đến trước).

(b) Các kỳ thanh toán Thu Nhập Cho Thuê Tạm Tính và các kỳ thanh toán tiếp theo: Hàng năm, Thu Nhập Cho Thuê của Bên Mua sẽ được Bên Bán tạm ứng trong 2 (hai) kỳ và thanh toán trong vòng 10 (mười) ngày làm việc tính từ ngày 20/6 hoặc ngày 20/12. Mức Thu Nhập Cho Thuê chính thức sẽ được Bên Bán tính toán, đối chiếu và xác định căn cứ theo số liệu chốt vào ngày 31/12 hàng năm (khi kết thúc năm tài chính). Theo đó, các khoản chênh lệch Thu Nhập Cho Thuê Tạm Tính của kỳ thanh toán trước đó sẽ được Bên Bán bù trừ (tăng hoặc giảm nếu có) vào Thu Nhập Cho Thuê Tạm Tính của Bên Mua vào kỳ thanh toán tiếp theo.
Bên Mua sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí phát sinh từ Thu Nhập Cam Kết/Thu Nhập Cho Thuê được nhận này theo quy định của pháp luật. Nếu pháp luật quy định các loại thuế, phí… liên quan đến khoản Thu Nhập Cam Kết/Thu Nhập Cho Thuê phải trích nộp từ nguồn thì Bên Bán sẽ khấu trừ số tiền phải nộp từ khoản Thu Nhập Cam Kết/Thu Nhập Cho Thuê nêu trên và nộp cho Nhà nước thay Bên Mua, đồng thời Bên Bán sẽ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho Bên Mua theo đúng quy định của pháp luật
Các quyền lợi khác:

(i) Hạn mức “Thời Gian Sử Dụng Căn Hộ” hàng năm: Trong mỗi Năm Khai Thác, Bên Mua được quyền sử dụng và lưu trú tại Căn Hộ mà không phải thanh toán Giá Phòng trong khoảng thời gian 15 (mười lăm) ngày đêm. Số ngày đêm trong hạn mức này mà Bên Mua không sử dụng hết sẽ không được cộng dồn vào Hạn mức Thời Gian Sử Dụng Căn Hộ của các Năm Khai Thác liền sau.Quy định chi tiết về Thời Gian Sử Dụng Căn Hộ được thể hiện tại Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê.

(ii) Bên Mua được quy đổi Quyền lợi tại Mục 5.(i) trên đây sang hệ thống khách sạn và căn hộ khác đang hoạt động của Bên Bán, hoặc do Bên Bán chỉ định tại một số khách sạn khác tương đương(Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua thời điểm các khách sạn và căn hộ này đi vào khai thác).

Việc quy đổi dựa trên cách tính điểm đối với từngloại Căn Hộ(22,500VNĐ giá bán tương đương 1 điểm).Quy định chi tiết về quy đổi được thể hiện tại Hợp Đồng Hợp Tác Cho ThuêCăn Hộ.
II. QUY ĐỊNH BỔ SUNG:
Sau khi kết thúc thời hạn hợp tác nêu tại Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê, Bên Mua có thể lựa chọn, hoặc (i) gia hạn Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê với thời hạn tối thiểu 10 (mười) năm để được nhận Thu Nhập Cho Thuê tương ứng 75% lợi nhuận sau thuế từ Chương Trình Cho Thuê, hoặc (ii) tự quản lý khai thác cho thuê Căn Hộ và phải thanh toán Phí Quản Lý và các loại phí, các khoản phải thu khác theo quy định tại Mục V,Phụ Lục 1 của Hợp đồng này và Nội quy của Tòa Nhà.