Cập nhật tiến độ Boutique Hotel Cocobay ngày 6 tháng 1 2017. Dự kiến 7 tháng nữa sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.