Cập nhật chính sách bán hàng toà nhà Coco Ocean Resort ngày 21 tháng 02 năm 2017.