Cập nhật chính sách bán hàng Coco Skyline Resort ngày 21 tháng 02 năm 2017.